Algemene voorwaarden Stoelyoga Den Haag

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen  Stoelyoga Den Haag,  welke onderdeel is van Praktijk Yvonne van Helvoirt en haar deelnemer/cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Yvonne van Helvoirt geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Praktijk Yvonne van Helvoirt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Den Haag onder nummer 27366952

Therapeut: Yvonne van Helvoirt, eigenaresse Praktijk Yvonne van Helvoirt, gediplomeerd Natuurgeneeskundig Therapeut volgens de BATC

Deelnemer: alle deelnemers, student of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de docent inroepen en/of van de websites www.stoelyogadenhaag.nl en www.yvonnevanhelvoirt.nl gebruikmaken;  

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de websites stoelyogadenhaag.nl en yvonnevanhelvoirt.nl gebruikmaken;

Website: www.yvonnevanhelvoirt.nl en www.stoelyogadenhaag.nl , eigendom van Praktijk Yvonne van Helvoirt

Aansprakelijkheid

Praktijk Yvonne van Helvoirt streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Yvonne van Helvoirt geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

De cliënt/deelnemer blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt/deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De cliënt/deelnemer zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen contant of per pin te worden voldaan bij de eerste afspraak.

Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.

Lessen en consulten op afstand ( telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Praktijk Yvonne van Helvoirt aangegeven bankrekening nummer.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk/ per email te worden geannuleerd. Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Praktijk Yvonne van Helvoirt, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk Yvonne van Helvoirt, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk Yvonne van Helvoirt op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: yvonne@stoelyogadenhaag.nl

Wijzigingen

Praktijk Yvonne van Helvoirt behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

De laatste wijzigingen hebben wij op 1 januari 2020 doorgevoerd